onsdag den 24. februar 2010

Regeringens 10 bud på et bedre Danmark !


Efter en dag med præsentationen af statsminsterens nye hold, er det nu blevet alvor.

Nu skal regeringen vise, at den kan opvise andet og mere end blot en række nye ansigter i ministerierne.
Nu skal der noget konkret på bordet.

Idag kom så en 10. punks hensigtserklæring fra regeringen.
Men en hensigserklæring gør det jo ikke alene.
De fine ord skulle gerne udmønte sig i konkrete handlinger.

Sprogligt er der tale om det der hedder "Ægte platheder", for prøv at tage negationen af de 10 punkter !

Ingen regering ville jo sige, at Danmark skulle være blandt de 10 fattigste i verden, eller at danske skolebørn skal være blandt verdens dårligste.


Regeringens 10 mål er :

1. Danmark skal være blandt de 10 rigeste lande i verden.
2. Det danske arbejdsudbud skal være blandt de 10 højeste i verden.
3. Danske skolebørn skal være blandt de dygtigste i verden.
4. Mindst ét dansk universitet skal ligge i Europas top 10.
5. Danmark skal være blandt de 10 lande i verden, hvor man lever længst.
6. Danmark skal være et grønt bæredygtigt samfund og blandt verdens tre mest energieffektive lande.
7. Danmark skal være blandt de bedste til at skabe lige muligheder.
8. Danmark skal være blandt de mest frie lande og blandt de bedste i Europa til integration.
9. Danskerne skal være et af verdens mest tillidsfulde og trygge folk.
10. Den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden.


Så længe regeringen er bange for at tage beslutninger der vækker ubehag hos diverse særinteressegrupper, og så længe man er afhængige af Dansk Folkeparti, så kommer der næppe de store tiltrængte liberale reformer.

Vores kommentarer og råd til regeringens 10 punkter er i hovedtræk :

1. Danmark skal være blandt de 10 rigeste lande i verden.

Skal dette mål opfyldes, nytter det ikke noget, at en så stor del af arbejdsstyrken lever på offentlig forsørgelse.
Det er heller ikke godt, at en så stor del af befolkningen er beskæftiget med uproduktivt arbejde som administratorer, posekiggere og bureaukrater.
Og at belaste erhvervslivet med høje skatter, mijøhysteri og papirarbejde er den rene gift for produktiviteten.

DERFOR :

- Nedsæt skatten på arbejde.

- Afskaf efterlønnen.

- Afslaf selskabsskatten..

- Fjern momsen

- Afskaf tåbelige aktiveringsprojekter for arbejdsløse, og erstat dem med reelle arbejdsopgaver som snerydning, gadefejning, hjemmehjælp, strandrensning o.lign.

- Nedskær antallet af førtidspensioner drastisk og erstat dem evt. med fleksjob-ordninger, og lad de tildelte pensioner komme op til fornyet behandling hvert 3. år.

- Sæt den offentlige sektor på skrump. Nulvækst er ikke godt nok.

- Fjern lukkeloven, og andre hindringer for fri udveksling af varer og tjenesteydelser.

- Gør aktiegevinster skattefri, så investeringslysten stimuleres.
- Ingen statslig dikteret kønskvotering i virksomhederne..


2. Det danske arbejdsudbud skal være blandt de 10 højeste i verden !

Skal det være det, så nytter det ikke noget at man brandbeskatter personer og virksomheder.
Det er ikke bæredygtigt at det er så svært at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, samtidig med at de udlændinge man lukker ind i hør grad lever på passiv forsørgelse.

Derfor :

- Lavere skat på arbejde.

- Mere lempelige regler for at få veluddannet arbejdskraft til landet.

- Stærk begrænsning af sociale ydelser til folk uden dansk statsborgerskab.


3. Danske skolebørn skal være blandt de dygtigste i verden.


Den danske skole er ikke god nok.
Dette er ikke primært et økonomisk problem, men et resultat af den skadelige lalle-pædagogik, hvor disciplin og faglighed er et fyord, og hvor lærergerningen er blevet ugle set.

Derfor :

- Forbedring af læreruddannelsen, både teoretisk og praktisk. Længere praktikperioder og færre fag.

- Højere lærerlønninger, så respekten for faget styrkes.

- Lærerne skal kun undervise i 2-3 fag.

- Karakterer fra 1. klasse.

- Skriftlig elsamen i en række fag fra 3. klasse, og mundlig eksamen fra 6. klasse.

- Niveaudeling fra 3. klasse, og genindførelse af realeksamen.

- Opprioritering af fag som dansk, historie og natuvidenskabsfag. Nedprioritering af fag som formning og idræt.

- Kønsopdelte klasser.

- Forbud mod mobiltelefoner i klassen

- Genindførelse af spanskrøret.


4. Mindst e`t dansk universitet skal ligge i Europas top 10.

Nu kan det jo diskuteres, om den slags kan måles objektivt.
Det vigtigste må være, at niveauet generelt højnes på de danske universiteter.
Ligeledes er det tvivlsomt, om et så lille land som Danmark kan bære at der er universiteter i hele 6 byer. København, Odense og Århus må være rigeligt.

Derfor :

- Højnelse af det faglige niveau

- Flere stopprøver

- Bedre forhold - F.eks. skattefrihed - for anerkendte udenlandske forskere.

- Ingen kønskovtering i ansættelserne.
- Styrkelse af de naturvidenskabelige fag på bekostning af de humanistiske snakkefag.


5. Danmark skal være blandt de 10 lande i verden, hvor man lever længst.

Dette er et totalitaristik forslag, som vi ikke kan tilslutte os.
Det tilkommer ikke staten at definere det gode liv, og heller ikke at gøre sig til dommer over hvor længe vi bør leve.

Nogen foretrækker at leve sundt, og blive 100, andre vil hellere æde, ryge og drikke, og så kradse af når de er 50.
Det er ikke noget politikerne skal blande sig i.

Politikerne bør snarere sætte sig som mål, at gøre Danmark til er af de 10 lande i verden, hvor den personlige frihed er størst.

Derfor :

- Drop denne orwelske ide.

- Lad være med at opstille standarder for menneskets mål med livet.6. Danmark skal være et grønt og bæredygtigt samfund og blandt de 3 mest energieffektive lande.


Spørgmålet er, om det bør være et mål i sig selv, at Danmark skal ligge helt oppe i top 3, når det store problem er globalt, og ikke lokalt.

Især befolkningseksposionen er den største trussel mod miljøet.

Desuden vil det være mest rentabelt, hvis hovedparten af produktionen foregår i højteknologiske lande, der dermed automatisk vil komme til at "svine" mere.


Hvad er et "Bæredygtigt samfund". Det klinger fælt af rød 70er-retorik a`la "Grænser for vækst".


Derfor :

- Bør der ikke føres en politik der ligefrem belønner befolkningsforøgelse, hverken her eller andetsteds.

- Der bør ikke fokuseres så meget på Danmarks placering i forhold til andre lande når det gælder grøn politik.

- Der bør indføres atomkraft i Danmark hurtigst muligt.

- Der bør satses på produktion af flere genmodificerede fødevarer.


7. Danmark skal være blandt de bedste til at skabe lige muligheder.


"Rigeste", "Højeste", "Bedste", "Dygtigste".

Hurra-ord, der ikke siger meget.

Hellere være middle-of-the-Road i en rig verden, end nummer ET i en fattig.

Hvorfor er det så slemt, hvis andre lande har det lige så godt som os, hvis vi selv har det godt ?
Det var dog en mærkelig misundelsestrang, der må bygge på et mindreværdskompleks.


Mht. lige MULIGHEDER er vi enige.

Chancelighed - IKKE resultatlighed.


Derfor :

- 9 års undervisningspligt.

- Frit optag på videregående uddannelser, KOMBINERET med stopprøver der skal sikre, at kun de alle dygtigste kan fuldføre.8. Danmark skal være blandt de mest frie lande og blandt de bedste i Europa til integration.


Det er lidt underligt, at man nævner "Frihed" og "Integration" i samme sætning, men det skulle vel passes ind, så antallet af bud for Danmarks fremtid skal være præcis 10, ligesom det antal bud som Gud gav Moses.


Mht. frihed er det enkelt nok :

Politikene skal blande sig så lidt som muligt i borgernes liv, og lave så få forbud og påbud som muligt.

Der hvor de skal blande sig er når friheden krænkes.


Mht. integration, så bør det ikke være et mål i sig selv, at alle bliver ens, dvs. klæder sig ens, spiser det samme, tror på det samme osv.

Men at det vægtes, at alle mestrer det danske sprog, har et bredt kendskab til dansk kultur og historie, overholder landets love og i videst muligt omfang forsørger sig selv.


Derfor :


- Politikerne skal ikke blande sig i borgernes liv gennem forbud, påbud og moralske anbefalinger.

- Politikerne skal respektere den private ejendomsret.

- Love og forordninger skal have til formål at sikre frihede, IKKE at begrænse den.

- Politikerne skal stå vagt om ytringsfriheden og religionsfriheden.

- Beherskelse af det danske sprog, samt en viden om dansk kultur og historie, er vigtige forudsætninger for at kunne opnå dansk statsborgerskab.

- Antalle af tildelte statsborgerskaber skal begrænses væsentligt.


- Personer der ikke er danske statsborgere, skal automatisk udvises af landet, hvis de begår en kriminel handling der takseres til mere end 60 dages fængsel.


- Udenlandske statsborgere der opholder sig i landet skal (bortset fra FN-flygtninge) være selvforsørgende.9. Danskerne skal være et af verdens mest tillidsfulde og trygge folk.


Tja, hvordan kan man som regering få os til at være det ?

Og er tryghed vigtigere end frihed ?

Men skal de 2 mål kunne opfyldes, må politikerne regere, så de ikke sætter trygheden og det tillidsfulde over styr :


Derfor :

- Politikerne skal være tillidsvækkende. Dvs. pålidelige og vidende.

- Politikerne må ikke begå overgreb på folks frihed og ejendom.

- Retssamfudet skal stykes.

- Folk må have lov til at forsvare sig i truende situationer.

- Politikerne må holde op med konstant at blande sig i folks levevis.


10. Den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden.


Det lyder jo meget godt, men hvordan ?

For det første må den offentlige sektor begrænses.

For det andet må en del at af de funktioner der varetages i den offentlige sektor inden for kontrol, adminstration, papinusseri og chikane af befolkningen stoppes, og den arbejdskraft der kan frigøres herved må omskoles til mere nyttigt arbejde.

Selvom den offentlige sektor er vokset og vokset, føler mange mennesker, at den samtidig er blevet ringere og ringere.

Det skyldes dels, at folk er blevet mere "Behandlingskrævende", men det skyldes også, at det administrative apparat er vokset som resultat at en uoverskuelig lovjungle, hvor alle efterhånden er sat til at administrere alle.

Dette vanvid må bringes til ophør.

Effektivitet er blevet et af nutidens modeord. Men det er ikke altid, at det udelukkende er det som der er brug for.

F.eks. har et gammelt ensomt menneske måske mere behov for at få en snak og en kop kaffe med sin hjemmehælper, end at få gjort sit toilet rent på halvandet minut.

Derfor :

- Politikerne må have modet til at slanke den offentlige sektor, og skære nogle af de mange uproduktive stillinger væk.

- Piolitikerne må indse, at EFFEKTIVITET ikke er det eneste plusord, men at KVALITET er mindst ligeså vigtigt.


Papir er taknemmeligt, og vi tror ikke, at regeringens mange fine ord bliver til mere end en skåltale uden handling.

Man tør ikke kaste sig ud i de store forandringer, for man er bange for at tabe det kommende valg, hvis man ikke imødekommer alle de højtråbende særinteressegruppers krav.

Politikerne bør have modet til at træffe nogle beslutninger der måske er upoppulære på den korte bane, men politik er i så høj grad blevet et levebrød, at det vigtigste i en politikers liv er at blive genvalgt.

Genvalgt bliver man lettest ved at bestikke vælgerne med skatteydernes penge.

1 kommentar:

Anonym sagde ...

"Højere lærerlønninger, så respekten for faget styrkes."

Jeg afskyr skolelærere. Ud over det, skal de ikke have en rød 50 øre mere, men starte med at arbejde alle ugens 37 timer.

/T