onsdag den 24. februar 2010

Regeringens 10 bud på et bedre Danmark !


Efter en dag med præsentationen af statsminsterens nye hold, er det nu blevet alvor.

Nu skal regeringen vise, at den kan opvise andet og mere end blot en række nye ansigter i ministerierne.
Nu skal der noget konkret på bordet.

Idag kom så en 10. punks hensigtserklæring fra regeringen.
Men en hensigserklæring gør det jo ikke alene.
De fine ord skulle gerne udmønte sig i konkrete handlinger.

Sprogligt er der tale om det der hedder "Ægte platheder", for prøv at tage negationen af de 10 punkter !

Ingen regering ville jo sige, at Danmark skulle være blandt de 10 fattigste i verden, eller at danske skolebørn skal være blandt verdens dårligste.


Regeringens 10 mål er :

1. Danmark skal være blandt de 10 rigeste lande i verden.
2. Det danske arbejdsudbud skal være blandt de 10 højeste i verden.
3. Danske skolebørn skal være blandt de dygtigste i verden.
4. Mindst ét dansk universitet skal ligge i Europas top 10.
5. Danmark skal være blandt de 10 lande i verden, hvor man lever længst.
6. Danmark skal være et grønt bæredygtigt samfund og blandt verdens tre mest energieffektive lande.
7. Danmark skal være blandt de bedste til at skabe lige muligheder.
8. Danmark skal være blandt de mest frie lande og blandt de bedste i Europa til integration.
9. Danskerne skal være et af verdens mest tillidsfulde og trygge folk.
10. Den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden.


Så længe regeringen er bange for at tage beslutninger der vækker ubehag hos diverse særinteressegrupper, og så længe man er afhængige af Dansk Folkeparti, så kommer der næppe de store tiltrængte liberale reformer.

Vores kommentarer og råd til regeringens 10 punkter er i hovedtræk :

1. Danmark skal være blandt de 10 rigeste lande i verden.

Skal dette mål opfyldes, nytter det ikke noget, at en så stor del af arbejdsstyrken lever på offentlig forsørgelse.
Det er heller ikke godt, at en så stor del af befolkningen er beskæftiget med uproduktivt arbejde som administratorer, posekiggere og bureaukrater.
Og at belaste erhvervslivet med høje skatter, mijøhysteri og papirarbejde er den rene gift for produktiviteten.

DERFOR :

- Nedsæt skatten på arbejde.

- Afskaf efterlønnen.

- Afslaf selskabsskatten..

- Fjern momsen

- Afskaf tåbelige aktiveringsprojekter for arbejdsløse, og erstat dem med reelle arbejdsopgaver som snerydning, gadefejning, hjemmehjælp, strandrensning o.lign.

- Nedskær antallet af førtidspensioner drastisk og erstat dem evt. med fleksjob-ordninger, og lad de tildelte pensioner komme op til fornyet behandling hvert 3. år.

- Sæt den offentlige sektor på skrump. Nulvækst er ikke godt nok.

- Fjern lukkeloven, og andre hindringer for fri udveksling af varer og tjenesteydelser.

- Gør aktiegevinster skattefri, så investeringslysten stimuleres.
- Ingen statslig dikteret kønskvotering i virksomhederne..


2. Det danske arbejdsudbud skal være blandt de 10 højeste i verden !

Skal det være det, så nytter det ikke noget at man brandbeskatter personer og virksomheder.
Det er ikke bæredygtigt at det er så svært at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, samtidig med at de udlændinge man lukker ind i hør grad lever på passiv forsørgelse.

Derfor :

- Lavere skat på arbejde.

- Mere lempelige regler for at få veluddannet arbejdskraft til landet.

- Stærk begrænsning af sociale ydelser til folk uden dansk statsborgerskab.


3. Danske skolebørn skal være blandt de dygtigste i verden.


Den danske skole er ikke god nok.
Dette er ikke primært et økonomisk problem, men et resultat af den skadelige lalle-pædagogik, hvor disciplin og faglighed er et fyord, og hvor lærergerningen er blevet ugle set.

Derfor :

- Forbedring af læreruddannelsen, både teoretisk og praktisk. Længere praktikperioder og færre fag.

- Højere lærerlønninger, så respekten for faget styrkes.

- Lærerne skal kun undervise i 2-3 fag.

- Karakterer fra 1. klasse.

- Skriftlig elsamen i en række fag fra 3. klasse, og mundlig eksamen fra 6. klasse.

- Niveaudeling fra 3. klasse, og genindførelse af realeksamen.

- Opprioritering af fag som dansk, historie og natuvidenskabsfag. Nedprioritering af fag som formning og idræt.

- Kønsopdelte klasser.

- Forbud mod mobiltelefoner i klassen

- Genindførelse af spanskrøret.


4. Mindst e`t dansk universitet skal ligge i Europas top 10.

Nu kan det jo diskuteres, om den slags kan måles objektivt.
Det vigtigste må være, at niveauet generelt højnes på de danske universiteter.
Ligeledes er det tvivlsomt, om et så lille land som Danmark kan bære at der er universiteter i hele 6 byer. København, Odense og Århus må være rigeligt.

Derfor :

- Højnelse af det faglige niveau

- Flere stopprøver

- Bedre forhold - F.eks. skattefrihed - for anerkendte udenlandske forskere.

- Ingen kønskovtering i ansættelserne.
- Styrkelse af de naturvidenskabelige fag på bekostning af de humanistiske snakkefag.


5. Danmark skal være blandt de 10 lande i verden, hvor man lever længst.

Dette er et totalitaristik forslag, som vi ikke kan tilslutte os.
Det tilkommer ikke staten at definere det gode liv, og heller ikke at gøre sig til dommer over hvor længe vi bør leve.

Nogen foretrækker at leve sundt, og blive 100, andre vil hellere æde, ryge og drikke, og så kradse af når de er 50.
Det er ikke noget politikerne skal blande sig i.

Politikerne bør snarere sætte sig som mål, at gøre Danmark til er af de 10 lande i verden, hvor den personlige frihed er størst.

Derfor :

- Drop denne orwelske ide.

- Lad være med at opstille standarder for menneskets mål med livet.6. Danmark skal være et grønt og bæredygtigt samfund og blandt de 3 mest energieffektive lande.


Spørgmålet er, om det bør være et mål i sig selv, at Danmark skal ligge helt oppe i top 3, når det store problem er globalt, og ikke lokalt.

Især befolkningseksposionen er den største trussel mod miljøet.

Desuden vil det være mest rentabelt, hvis hovedparten af produktionen foregår i højteknologiske lande, der dermed automatisk vil komme til at "svine" mere.


Hvad er et "Bæredygtigt samfund". Det klinger fælt af rød 70er-retorik a`la "Grænser for vækst".


Derfor :

- Bør der ikke føres en politik der ligefrem belønner befolkningsforøgelse, hverken her eller andetsteds.

- Der bør ikke fokuseres så meget på Danmarks placering i forhold til andre lande når det gælder grøn politik.

- Der bør indføres atomkraft i Danmark hurtigst muligt.

- Der bør satses på produktion af flere genmodificerede fødevarer.


7. Danmark skal være blandt de bedste til at skabe lige muligheder.


"Rigeste", "Højeste", "Bedste", "Dygtigste".

Hurra-ord, der ikke siger meget.

Hellere være middle-of-the-Road i en rig verden, end nummer ET i en fattig.

Hvorfor er det så slemt, hvis andre lande har det lige så godt som os, hvis vi selv har det godt ?
Det var dog en mærkelig misundelsestrang, der må bygge på et mindreværdskompleks.


Mht. lige MULIGHEDER er vi enige.

Chancelighed - IKKE resultatlighed.


Derfor :

- 9 års undervisningspligt.

- Frit optag på videregående uddannelser, KOMBINERET med stopprøver der skal sikre, at kun de alle dygtigste kan fuldføre.8. Danmark skal være blandt de mest frie lande og blandt de bedste i Europa til integration.


Det er lidt underligt, at man nævner "Frihed" og "Integration" i samme sætning, men det skulle vel passes ind, så antallet af bud for Danmarks fremtid skal være præcis 10, ligesom det antal bud som Gud gav Moses.


Mht. frihed er det enkelt nok :

Politikene skal blande sig så lidt som muligt i borgernes liv, og lave så få forbud og påbud som muligt.

Der hvor de skal blande sig er når friheden krænkes.


Mht. integration, så bør det ikke være et mål i sig selv, at alle bliver ens, dvs. klæder sig ens, spiser det samme, tror på det samme osv.

Men at det vægtes, at alle mestrer det danske sprog, har et bredt kendskab til dansk kultur og historie, overholder landets love og i videst muligt omfang forsørger sig selv.


Derfor :


- Politikerne skal ikke blande sig i borgernes liv gennem forbud, påbud og moralske anbefalinger.

- Politikerne skal respektere den private ejendomsret.

- Love og forordninger skal have til formål at sikre frihede, IKKE at begrænse den.

- Politikerne skal stå vagt om ytringsfriheden og religionsfriheden.

- Beherskelse af det danske sprog, samt en viden om dansk kultur og historie, er vigtige forudsætninger for at kunne opnå dansk statsborgerskab.

- Antalle af tildelte statsborgerskaber skal begrænses væsentligt.


- Personer der ikke er danske statsborgere, skal automatisk udvises af landet, hvis de begår en kriminel handling der takseres til mere end 60 dages fængsel.


- Udenlandske statsborgere der opholder sig i landet skal (bortset fra FN-flygtninge) være selvforsørgende.9. Danskerne skal være et af verdens mest tillidsfulde og trygge folk.


Tja, hvordan kan man som regering få os til at være det ?

Og er tryghed vigtigere end frihed ?

Men skal de 2 mål kunne opfyldes, må politikerne regere, så de ikke sætter trygheden og det tillidsfulde over styr :


Derfor :

- Politikerne skal være tillidsvækkende. Dvs. pålidelige og vidende.

- Politikerne må ikke begå overgreb på folks frihed og ejendom.

- Retssamfudet skal stykes.

- Folk må have lov til at forsvare sig i truende situationer.

- Politikerne må holde op med konstant at blande sig i folks levevis.


10. Den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden.


Det lyder jo meget godt, men hvordan ?

For det første må den offentlige sektor begrænses.

For det andet må en del at af de funktioner der varetages i den offentlige sektor inden for kontrol, adminstration, papinusseri og chikane af befolkningen stoppes, og den arbejdskraft der kan frigøres herved må omskoles til mere nyttigt arbejde.

Selvom den offentlige sektor er vokset og vokset, føler mange mennesker, at den samtidig er blevet ringere og ringere.

Det skyldes dels, at folk er blevet mere "Behandlingskrævende", men det skyldes også, at det administrative apparat er vokset som resultat at en uoverskuelig lovjungle, hvor alle efterhånden er sat til at administrere alle.

Dette vanvid må bringes til ophør.

Effektivitet er blevet et af nutidens modeord. Men det er ikke altid, at det udelukkende er det som der er brug for.

F.eks. har et gammelt ensomt menneske måske mere behov for at få en snak og en kop kaffe med sin hjemmehælper, end at få gjort sit toilet rent på halvandet minut.

Derfor :

- Politikerne må have modet til at slanke den offentlige sektor, og skære nogle af de mange uproduktive stillinger væk.

- Piolitikerne må indse, at EFFEKTIVITET ikke er det eneste plusord, men at KVALITET er mindst ligeså vigtigt.


Papir er taknemmeligt, og vi tror ikke, at regeringens mange fine ord bliver til mere end en skåltale uden handling.

Man tør ikke kaste sig ud i de store forandringer, for man er bange for at tabe det kommende valg, hvis man ikke imødekommer alle de højtråbende særinteressegruppers krav.

Politikerne bør have modet til at træffe nogle beslutninger der måske er upoppulære på den korte bane, men politik er i så høj grad blevet et levebrød, at det vigtigste i en politikers liv er at blive genvalgt.

Genvalgt bliver man lettest ved at bestikke vælgerne med skatteydernes penge.

tirsdag den 23. februar 2010

Kan Lars Løkke Rasmussens lange rokade sætte oppositionen skakmat ?

Kongen kryber i dækning.
Laaaang rokade.
0-0-0

Enhver skakspiller vil vide, at en rokade er et træk, der noteres :
0-0-0.

Dette tre gange NUL er vel meget sigende for VKs nye ministerhold.

En ministerrokade har længe ligget i luften, og efter Søren Gades farvel, var det en oplagt mulighed for statsministeren at stille med et nyt hold der skal fungere frem til næste valg.

Vi mener at det er den førte politik og ikke personer der er afgørende, for det bliver jo nok - som der står i Madam Mangors Kogebog - det samme på en ny måde.
Men det er alligevel ikke helt uvæsentligt hvem der skal beklæde de enkelte ministerposter.

Den sympatiske Gade var, på trods af en række ubehagelige sager for Forsvarsministeriet, en af regeringens mest populære ministre.

Men hvad udad tabes for Lars Løkke Rasmussen, skal indad vindes.
Med Gades afgang kan den berømte lækagesag måske lægges i mølposen.

Ny "Angrebsminister" bliver Gitte Lillelund Bech.

Vi ved ikke så meget om hende, men Mogens Lykketoft har givet hende et særdeles godt skudsmål, så det tegner ikke godt.

Det har forøvrigt været vigtigt for statsministeren at få flere kvinder ind i regeringen.
Forsvarsministeriet var kendt som den sidste mandehørmer-bastion.
.
Nu bliver det spændende, om man næste gang tør udnævne en mandelig ligestillingsminister.
På den anden side, når det nu SKULLE være, er det lige før at man kunne have ønsket sig, at statsministeren blot havde udnævnt Een kvinde mere.
Så havde kvinderne nemlig udgjort flertallet i regeringen, hvilket måske kunne have lukket munden på ligestillingsfundamentalisterne, så vi kunne bleve fri for at høre på deres milimeter-retfærdigheds-ævl.

Den mest markante kvinde i regeringsrokaden er selvfølgelig Lene Espersen, der overtager posten som udenrigsminister efter Per Stig Møller.

Man kan mene hvad man vil om Per Stig Møllers politik, men at erstatte ham med den populistiske Lene Espersen KAN kun være en forringelse af de meget fæle.

Nogen har sammenlignet Lene Espersen med den den tidligere amerikanske vice-præsident-kandidat, Sarah Palin.
Vi mener snarere, at hun er dansk politiks svar på Paris Hilton.

Lommeknvis-Lene var en katastrofe som udenrigsminister, og ikke meget bedre som økonomiminister.

Det er muligt at hun kan sælge flere billetter blandt vælgerne end Per Stig kunne, men i viden og intellekt - eller mangel på samme - er ingen sammenligning mulig.

For 20 år siden sagde Lene Espersen noget i retning af, at det var bekymrende, at man kunne komme til tops i dansk politik, hvis man bare var ung og så lidt godt ud.

Det er det mest rigtige hun nogen sinde har sagt, og det er meget dækkende for hendes egen politiske karriere.

Regeringsrokaden har betydet et farvel til en række ministre, hvoraf det er de færreste vi vil savne.

Det var ventet, at den udskældte Carina Christensen ville få en fyreseddel.

Hun har ikke gjort så meget markant i Kulturministeriet, men det synes vi faktisk at hun skal have tak for.
Jo MINDRE en politiker gør, jo bedre.

SKAL man tage kulturminister-posten alvorligt, er den belæste Per Stig Møller et oplagt valg, nu hvor han er blevet skubbet ud af udenrigsministeriet.

Overraskende er det, at Kristian Jensen går af som skatteminister.

Han erstattes af Troels Lund Poulsen, der som sin forgænger er nogenlunde ligeså interessant som et tomt køleskab på en varm julidag.

Vi ser gerne, at skatteministeriet nedlægges.

Et farvel blev det også til de noget anonyme ministre : Ulla Tørnæs, Helge Sander og Eva Kjer Hansen.

Endelig glæder vi os over, at Jacob Axel Nielsen også forsvinder fra ministerlisten.
Alle de moralske sundhedsstatements har været mere kvalmefremkaldende end sunde.

Blandt de få positive ting i regeringsrokaden må nævnes, at
Søren Pind er kommet ind i varmen.
Udviklingsministeriet er muligvis ikke det helt rette sted.
Men han har dog bla. sagt det som andre ikke tør sige : At FN er et meningsløst fortagende.

Han er en af de få venstre-politikere, der stadig har noget gejst og en portion idealisme, og ikke er blevet kvalt i grå retorik.

Et andet plus er, at den undervurderede Lars Barfoed, der tidligere har haft så dødsyge ministerier som Fødevareministeriet og ministeriet med den pudsige titel : "Familie - og Fødevareministeriet", nu overtager Justitsministeriet fra Brian Mikkelsen.
.
Uanset hvem der havde overtaget dette ministerium kunne det kun blive bedre.
.
Bertel Haarder flytter fra Undervisningsministeriet til Indenrigsministeriet.
Det er muligvis ikke nogen god ide, for han var - trods alt - den mest oplagte som undervisningsminister.

Statsministerens rokade har betydet, at alle brikker, bortset fra 3, er blevet rykket rundt.
En af dem der ikke er blevet flyttet er ham selv.

I modsætning til skak, hvor kongen rykker 2 felter ved en rokade, bliver "Kongen" i dette tilfælde stående, indtil vælgerne flytter ham.

Det gør de næste gang, hvis ikke hans nye hold i almindelighed, og han selv i særdeleshed, formår at levere varen.

Gammel vin på nye flasker kan se appetitligt ud på kort sigt, men det afgørende er, at der i form af en ændret politik også hældes ny VIN på flaskerne.

lørdag den 20. februar 2010

En pinlig sag for Danmark !

Såfremt man lægger hjernedødskriteriet til grund, så er det danske retsvæsen afgået ved døden.
Derfor flager vi på halv !


Igår blev det med 99 % sikkerhed afgjort, at den udleverede Camilla Broe kan vende hjem til Danmark i næste uge.

Med det retssystem Danmark har, lyder det mere som en straf end en lettelse, for Danmark er ved at blive et retspolitisk galehus, hvor ingen hæderlige mennesker burde sætte deres ben.

Det er dybt pinligt for den danske stat, og for Østre Landsret, at man blot fuldkommen ukritisk udleverer en dansk statsborger til et andet land på et så papirtyndt grundlag.

Det er nærmest grotesk, at en dansk borgers retssikkerhed langt bedre varetages af USA, der nu løslader Camilla Broe, end den varetages herhjemme.

De fine principper om magtens 3-deling synes at være sat ud af kraft, når Østre Landsret gang på gang agerer systemets lille skødehund, og tilsidesætter den almindelige borger til fordel for regering og folketing.

Da udleveringen blev bestemt i efteråret 2009 skrev vi følgende :

Det bør undersøges, hvilken rolle justitsministeriet har spillet i sagen.

Det virker som om at man med den aller største nidkærhed har presset på for at efterkomme amerikanernes ønsker om udlevering.

Det er dog ikke første gang, at Østre Landsret har besluttet, at en dansk statsborger skal udleveres til retsforfølgelse i et andet land.

For præcis 1 år siden besluttede man at udlevere en mand til Tyskland, fordi han havde udgivet nazistisk musik.

En forbrydelse i Tyskland der kan give flere års fængsel, men noget der er lovligt i Danmark.

Så den sag var ovenikøbet en tak værre, eftersom manden ikke havde overtrådt dansk straffelov.


http://reformisterne.blogspot.com/2009/02/skandals-dansk-dom.html


Sagen er glemt, for manden var jo nazist.
Så hans retssikkerhed var det ingen der interesserede sig for.

Vi håber at Camilla Broe-sagen vil gøre Danmark til grin i hele den civiliserede verden.

Danmark har med denne sag bevist, at vi er og bliver det mest neutrale land på kloden.

Vi varetager end ikke vore egne medborgeres retssikkerhed.
Det lader vi andre lande om.

Fy for satan !

tirsdag den 16. februar 2010

Politikerne vil forbyde animeret børneporno !

Animeret børneporno ?
En mand i Australien blev dømt for at have downloadet dette billede !
Hvor skal grænsen trækkes ?

Politikerne tror som sædvanlig, at de kan løse et hvilket som helst problem ved idiotiske forbud.

Seneste eksempel på signalpolitik af værste skuffe, er Socialdemokraternes forslag om at forbyde animeret børneporno.

Selvom den slags tegninger kan forekomme sygelige og depraverede, er et forbud ikke løsningen.
At tro, at man kan komme pædofile ugerninger til livs ved at indføre et forbud mod tegninger eller animerede film, forekommer aldeles ubegavet.

Derimod kommer man til at lave en gråzone for, hvad der må tegnes og males.
Man kan ende i et retsligt galehus, som det er sket med det imbicile "Lommeknivsforbud"
.
I et glimrende indlæg i Berlingske 23/7-1999, skriver Peter Kurrild-Klitgaard bla. :
.
"....vi ville uden stort besvær ende i en allestedsnærværende politistat, hvor tankekommissærerne sørgede for at opdrage os ordentligt, og hvor tankepolitiet sørgede for at overvåge og straffe os. Og hvor skulle man drage grænserne? Det er vel ikke kun tanker om seksuelle handlinger mod børn, der er forkerte? Hvad med andre svage grupper? Eller minoriteter? Eller kvinder? Og hvad med andre former for vold? Eller religioner vi ikke bryder os om? Censurens glidebane er nok så glat, når den er sæbet ind af de bedrevidende, velmenende ideologer med forbud i hånden."
.
Ja !
Det er de konkrete overgreb der skal stoppes. Ikke tankerne og fantasierne.
Med krav om forbud mod pornografiske tegninger, er der sådan set ingen grænser for hvad man kan forbyde.

Animeret pornografi går jo netop IKKE ud over nogen, og derfor er det svært at se hvorfor et forbud skulle være påkrævet.

Socialdemokraten Karen Hækkerup kommer dog med en - omend særdeles tåbelig - begrundelse :

»Folk, der ser animeret børneporno, bliver fastholdt i en krænkeradfærd og ikke konfronteret med, at det er forbudt at gøre de her ting i virkeligheden. Derfor kan det lede til disse mennesker i retningen af almindelig børneporno og rigtige overgreb«.

Det er det samme amatørpsykologiske argument, som man har set 100 gange før, når det gælder om at forbyde eller begrænse ting i film, som politikerne finder skadelige.

F.eks. at børn tager skade af at se voldsfilm.

Tænk blot på film hvor der drikkes (som i Huset på Christianshavn), hvor der ryges (som i Olsenbanden) eller hvor der er masser af vold (som i tegnefilm, fx. Tom og Jerry).

Skal det også væk for at højne den moral og folkesundhed, der ligger forbudspolitikerne så meget på sinde ?
Og hvad med lolita-dukker ?
Opildner de mænd til at begå voldtægt ?

Det lige så glade forbudsparti, Dansk Folkeparti, der ellers i andre sammenhænge er særdeles glade for tegninger, er i dette tilfælde helt enige med Socialdemokraterne.

Formand for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup (DF), bifalder forslaget og henviser til, at »animeret børneporno er lige så ulækkert og skadeligt som almindeligt børneporno«.

Om det er ligeså ulækkert at tegne en tegning som at misbruge et barn, har vi svært ved at se.
Faktisk finder vi det uappetitligt at ligestille en tegning med et konkret offer.
Dermed sidestiller Skaarup FANTASIEN med HANDLINGEN.
.
Men det er handlingen, og netop kun HANDLINGEN der skal være forbudt.
.
Med hensyn til tegningernes skadelighed, kan man kun spørge, hvor Peter Skaarup ved det fra.
Det skal da nok være muligt at opstøve en SF-psykolog der kan få sine 5 minuttes berømmelse i fjensynet ved at hævde, at animeret børneporno opildner pædofile til at begå overgreb.
.
Men man kan ligesåvel vende det om og påstå, at det forhindrer pædofile overgreb, da de pædofile gennem animationer kan udøve deres lyster uden at gøre skade på børn.

Det er en fuldkommen gratis omgang at hævde, at et forbud gavner, for der er intet belæg for en sådan påstand.
Hvis der var, hvorfor så ikke også forbyde billeder og film med krigssituationer, hagekors, slagsmål, demonstrationer, ekstremsport, utroskab, alkoholisme og slaveri ?

Man kunne med samme ret hævde, at reklamer for bleer, der fremviser små nøgne børn, i ligeså høj grad stimulerer pædofiles lyster.

Og her ville et forbud være langt mere relevant, da man faktisk krænker små børn, i dette tilfælde KONKRETE mennesker, for på ulækker og pengegrisk vis at tjene penge på et produkt.

Forøvrigt kunne det være interessant at vide, om et forbud mod pornografiske tegninger ikke kun skal gælde et forbud mod udbredelse, men også mod blot det at fremstille en tegning.

Kan man, hvis man er dygtig til at tegne, risikere fængselsstraf for at hænge en hjemmelavet tegning på sin væg ?

Det ville være på sin plads at spørge dobbelmoralisterne i Dansk Folkeparti, hvordan de ville have det med en tegning, der forestiller Muhammed der har samleje med et barn.

Hører det så ind under den af DF så højt besungne ytringsfrihed, fordi en sådan tegning vil krænke muslimer, eller hører det ind under forbudt børneporno, fordi tegningen kan vække pædofiles lyster ?

mandag den 8. februar 2010

Vælgerne er skuffede over Lars Løkke Rasmussen. Men er det personen, der er det egentlige problem ?

Er denne mand liberal ?


Ifølge en meningsmåling foretaget af Catinet, er hver 4. vælger skuffet over Lars Løkke Rasmussen.

Samtidig siger 45,1 % af de adspurgte, at de foretrækker Helle Thorning-Schmidt som statsminister, medens 41,1 % peger på Lars Løkke Rasmussen.
.
Det kan ikke undre, at så mange er utilfredse med statsministeren.

Det der kan undre er, at det ikke er flere.


Det kan også undre, at 45,1 % ønsker sig en regering med Helle Thorning-Schmidt i statsministerstolen.
.
Er det virkelig muligt, at hele 86,2 % af vælgerne er så fantasiløse, at de ikke kan forestille sig andre end en af det to ?
Og tror man, at man ved at udskifte VKO med S-SF-R vil få en grundlæggende anderledes politik ?
.
Måske vil vil få lidt flere skatter, og om muligt endnu flere forbud end vi allerede har, men generelt vil der blot være tale om at uddrive Lucifer med Belzeebub.
.
I det hele taget er det også naivt at gøre det til et personspørgsmål.
Vi tror ikke, at Lars Løkke Rasmussen er værre eller bedre end så mange andre til at varetage opgaven.
Men da han er chef for en regering, der nu på 9. år sidder ved magten uden at føre liberal politik, så er han selvfølgelig også den hovedansvarlige.

Vi er ligeglade med statsminsterens vinterferie, cigaret-forbrug og hang til fadøl.
.

Den slags interesserer os ikke så meget, som det tilsyneladende interesserer pressen i dette land, hvor småting skygger over det væsentlige, og hvor idiotisk symbolpolitik som skolemad, burkaer, tronfølgelov, lommeknive og kødklister præger den poltiiske debat, medens finanskrisen raser, arbejdsløshedstallene vokser, skolerne og sygehusene forfalder, skattetrykket er verdens højeste, og mere end halvdelen af befolkningen forsørges af det offentlige.
.

Socialisterne burde være glade for VKO-regeringen, for den fører godvilligt det meste af den politik, som S, R og SF også vil føre.

Det er falsk varebetegnelse at kalde en regering for borgerlig og liberal, når den står i spidsen for et samfund der :

- Opkræver verdens højeste skatter

- Får en ny lov hver 5. time med forbud eller påbud.

- Har et skolevæsen og sygehusvæsen, der på ingen måde står mål med de høje skatter.

- Forhindrer folk i at forsvare sig, fx. ved forbud mod revolvere og peberspray.

- Kriminaliserer besiddelse af lommeknive.

- Undergraver den personlige frihed ved bla. at forbyde hash, energidrikke og vandpiber.

- Eksproprierer folks ejendom til fordel for en skydebane eller et supermarked.

- Forbyder plejehjemsbeboere at spise kage i de indrettede rygeum !!!

- Opretholder den usympatiske efterløn, så raske mennesker kan leve af andres penge.

- Smider penge i grams til særinteressegrupper, ikke mindst børnefamilierne.

- Bevarer ytringsfrihedbegrænsende love som racisme- og blasfemi paragrafferne.


- Gennem dyre "Oplysningskampagner" om sundhed og miljø søger at hjernevaske befolkningen.

- Knægter den private ejendomsret ved at afkræve beværtninger og restauranter et rygeforbud.
- Afsporer det danske forsvars opgave ved at ofre penge og soldaters liv på håbløse idealistiske aktioner i bla. Afganistan.

- Tillader Danmarks Radio at opkræve tvangslicens. Også fra folk den ikke har TV.

- Bruger tusindvis af skatteyderkroner på et idiotisk Burka-udvalg.

- Ukritisk rider med på miljø-hysteriet, og lader pseudovidenskab sejre over sund fornuft.

- Tillader, at landskabet plastres til med vindmøller, og ikke vil høre tale om A-kraft.

- Forbyder folk at bo i deres sommerhus om vinteren.

- Planlægger at blokere visse sider på internettet der reklamerer for spil, hvis overskud går uden om den statslige malkemaskine.


Og sådan kunne man blive ved.

Det er ikke underligt, at en undersøgelse viser, at 10 % af befolkningen er ulykkelig.
Ovenstående kan måske give en del af svaret hvorfor.

Men som sædvanlig tror politikerne, at også dette kan afhjælpes, hvis man blot afsætter nogle flere skatteydermidler til psykologhjælp, selvom løsningen synes at være en anden.

Med en lettere omskrivning af Ronald Reagans ord kan vi sige :

"Politikerne er ikke en del af problemets løsning. Politikerne ER problemet !"

Regeringen er overhovedet ikke liberal.
Det er derfor ikke underligt, at mange mennesker er frustrerede, og at borgerlige vælgere er skuffede.

Men det er også skuffende, at de selvsamme erklærede borgerlige vælgere ikke snart gennemskuer bedraget, og straffer V og K .

søndag den 7. februar 2010

Nyt eksempel på rød-fascistisk vold !

Her bringes Urisaspostens redaktør, Kim Møller, til hospitalet, efter at være blevet overfaldet af "Antiracistiske" voldsmænd under en demonstration, som pressen skriver forløb fredeligt.

Lørdag eftermiddag afholdt en gruppe såkaldte "Antiracister" i Århus en demonstration vendt mod den århusianske gruppe "White Pride".

Ifølge både DR og TV2 forløb demonstrationen fredeligt.

På DR kan man bla. læse :

"Rolig antiracistisk demo i Århus.
Århus blev ikke som frygtet skueplads for uroligheder ved lørdagens demonstration organiseret af den antiracistiske organisation Good Night White Pride".


Ifølge vagtlederen fra Østjyllands politi er alt forløbet stille og roligt.

Ovenståemde billede viser noget andet.

Kim Møller fra Uriasposten blev under demonstrationen sammen med en kammerat groft overfaldet af 8-10 såkaldte "Antiracister" da han tog nogle billeder.

De maskerede voldsmænd skubbede dem ned på jorden, og tildelte dem adskillige spark.

Ingen greb ind, og de to overfaldne måtte en tur på skadestuen, men slipper forhåbentlig uden varige fysiske skader.

Det er jo ikke noget nyt, at de røde psykopater ikke har noget til overs for ytringsfriheden eller anderledes tænkende, og at de ofte griber til disse afstumpede voldshandlinger.

Det er heller ikke noget nyt, at vores elendige presse holder hånden over dem, enten gennem fortielser, eller direkte løgnagtigheder som i ovenstående tilfælde, hvor både DR og TV2 helt ukritisk har hentet deres visdom fra Ritzau.

Som landsdækkende blad er det foreløbig kun Politiken der har bragt historien om overfaldet.
Ellers må man gå til diverse blogs for at læse historien, der bla. gengives på blogs som :

Uriasposten, Zonka, Snaphanen og Polemiken.
Også Trykkefrihedsselskabet har bragt historien, og vil på mandag kontakte justitsministeren angående sagen.

Den etablerede presse glimrer ved sin tavshed.

Ifølge Kim Møller blev optrinet ovenikøbet filmet af en TV2-journalist.

Havde det nu været en fra højrefløjen der havde overfaldet en af "Antiracisterne", så havde det været i alle medie indenfor 10 minutter, og vi ville høre en masse forargede politikere og meningsdannere tale om den uhyggelige og voldelige højreradikalisering af samfundet.

Vi ønsker god bedring.
Både til Kim Møller og hans kammerat, og LIGELEDES til den elendige danske journaliststand, hvis nyhedsdækning er lige til at lukke op og skide i.